Μετρητής

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 02, 2011

Άδειες χρήσης νερού για άρδευση...

Σε ερώτηση της βουλευτή Φθιώτιδας και πρ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κατερίνας Μπατζελή σχετικά με τις διαδικασίες που προβλέπονται για την αδειοδότηση των γεωτρήσεων προς άρδευση ο Υφυπουργός κ. Νίκος Σηφουνάκης τόνισε ότι «η σχετική ΚΥΑ θα εκδοθεί εντός του Φεβρουαρίου και οι παραγωγοί δε θα επιβαρύνονται με το κόστος περιβαλλοντολογικών μελετών, ενώ η διαδικασία έγκρισης των γεωτρήσεων θα είναι απλή και όχι γραφειοκρατική».
Η πρ. υπουργός Κατερίνα Μπατζελή τόνισε ότι «ουδείς πιστεύει ότι το σύστημα της διαχείρισης των υδάτων θα πρέπει να είναι ανεξέλεγκτο και να δημιουργεί διαστρεβλώσεις τόσο στην ανάπτυξη της υπαίθρου όσο και στο αγροτικό επάγγελμα. Μόνο στο Νομό Φθιώτιδας είχαν κατατεθεί 9.000 περίπου αιτήσεις για διάνοιξη γεωτρήσεων, ενώ ... γενικότερα στη Στερεά Ελλάδα υπάρχουν γύρω στις 19.000 γεωτρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να ελεγχθούν όχι μόνο αριθμητικά, αλλά και για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων τους. Δεν είναι μόνο θέμα προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και προστασίας της δημόσιας υγείας».
Στα πλαίσια της έκδοσης ΚΥΑ, μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την εφαρμογή της Οδηγίας περί προστασίας των υδάτων, αλλά και της πολλαπλής συμμόρφωσης, η κ. Μπατζελή επισήμανε ότι «θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προς διασταύρωση τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις αιτήσεις των παραγωγών στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, καθώς και από τις δηλώσεις στο ΟΣΔΕ. Με την πρώτη αυτή αποτύπωση θα γίνει η πρώτη χαρτογράφηση των γεωτρήσεων στο σύνολό τους, τις οποίες μετέπειτα το ΥΠΕΚΑ μπορεί να εντάξει στις περιφερειακές μελέτες περί διαχείρισης υδάτων».
Ο εκσυγχρονισμός, η συντήρηση και η αποκατάσταση της λειτουργίας όλου του αρδευτικού δικτύου πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η σωστή διαχείριση τους, αλλά και η ποιότητά των υδάτων.
Στο πλαίσιο της ομιλίας της η Βουλευτής Φθιώτιδας πρότεινε στην ΚΥΑ η οποία βρίσκεται προς διαβούλευση μεταξύ των δύο συναρμοδίων υπουργείων να συμπεριληφθούν τα παρακάτω ζητήματα, ώστε να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των πραγματικών αναγκών και των πραγματικών δυνατοτήτων και υποχρεώσεων που πρέπει να διαχειριστούν από τους αγρότες.
Ειδικότερα: 1. Να μην επιβαρυνθούν οι αγρότες με το κόστος περιβαλλοντικής μελέτης
2. Κατά παρέκκλιση των όσων προβλέπονται περί κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες να ορισθεί ότι για υδρογεωτρήσεις, οι οποίες προορίζονται αυστηρά για άρδευση δεν θα ακολουθείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά θα συντάσσεται τεχνική έκθεση ή γνωμοδότηση από την υπηρεσία υδάτων της οικείας περιφέρειας.
3. Η έκδοση αδείας να γίνεται με απόφαση του Δήμου, ο οποίος έχει κάνει την πραγματική καταγραφή των εν λειτουργία αρδευτικών γεωτρήσεων, αλλά και έχει γνώση και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και της χωροταξικής κατανομής τους. Δηλαδή ζώνες υψηλής παραγωγικότητας, ζώνες Natura, ξηρικές εκμεταλλεύσεις κτλ.
4. Στην περίπτωση λήψης νερού από δημόσια υδροληψία με δικαίωμα χρήσης από πολλά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η άδεια πρέπει να χορηγείται στο δήμο χωρίς αναφορά στους χρήστες γιατί αυτοί αλλάζουν συνεχώς, αλλά με αναφορά στη συνολική έκταση. Ο επιμερισμός να γίνεται από το Δήμο ετησίως. Άλλωστε βάσει του Καλλικράτη πρέπει ο Δήμος να αποκτήσει επιπλέον αρμοδιότητες.
5. Στην περίπτωση ιδιόκτητης υδροληψίας με πολλούς χρήστες η άδεια να χορηγείται με βάση τον ιδιοκτήτη του χωραφιού και όχι αυτόν που αναφέρεται στην άδεια. Κι αυτό διότι υπάρχει μεγάλος αριθμός μεταβιβάσεων, αγοραπωλησιών.
6. Σήμερα προβλέπεται η άδεια χρήσης νερού να εκδίδεται για ορισμένες εκτάσεις. Είναι σκόπιμο αυτό να τροποποιηθεί και αντ’ αυτού η άδεια χρήσης νερού να συνδέεται με τη δήλωση καλλιέργειας (ΟΣΔΕ). Θα γίνεται άμεση διασταύρωση των στοιχείων του δικαιούχου, του αριθμού των ενεργών γεωτρήσεων που χρησιμοποιεί, αλλά και της καλλιεργούμενης έκτασης. Στην περίπτωση που ένας γεωργός έχει ιδιόκτητα κτήματα και γεωτρήσεις να μπορεί να κάνει χρήση της γεώτρησης για άρδευση ενοικιαζόμενων εκτάσεων, οι οποίες φυσικά περιλαμβάνονται στη δήλωση της καλλιέργειάς του.
7. Η παρεχόμενη με την άδεια χρήσης ποσότητα νερού να αντιστοιχεί με τη δυναμικότητα του υφιστάμενου έργου υδροληψίας και όχι αυτή που προϋπήρχε της 20/12/2005. Κι αυτό διότι έχει τροποποιηθεί η δυναμικότητα είτε λόγω αύξησης των καλλιεργούμενων εκτάσεων είτε διότι μειώθηκε η παροχή νερού.
8. Οι βεβαιώσεις εφόσον δεν υπάρχουν οι υπηρεσίες εγγείων βελτιώσεων να δίνονται από τη ΔΕΗ με ένα απλό πιστοποιητικό.
9. Να διευκρινισθεί ότι άδεια παραχώρησης είναι ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ δύο ή περισσότερων αγροτών με τον έχοντα την άδεια γεωτρήσεως. Κι αυτό διότι υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν δοθεί άδειες άνοιξης γεωτρήσεων σε ένα ιδιοκτήτη αλλά αυτός έχει συνάψει συμφωνητικό να παρέχει νερό άρδευσης και με άλλο ιδιοκτήτη όμορου χωραφιού.
10. Η διάρκεια μίσθωσης δέκα ετών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα καθότι δεν παραχωρούνται πλέον εύκολα από τους ιδιοκτήτες μισθωτήρια δέκα ετών.
11. Να προβλεφθεί συναπόφαση ότι σε περίπτωση καταστροφής της υπάρχουσας γεώτρησης λόγω ανωτέρας βίας να δίδεται αμέσως προσωρινή άδεια αντικατάστασης γεώτρησης και άδεια χρήσης νερού με βάση την προηγούμενη άδεια χρήσης νερού εφόσον αυτή υπάρχει και έχει εκδοθεί.
12. Επιτάχυνση των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής υδάτων, όπως αυτή προβλέπεται από την υπάρχουσα νομοθεσία, διότι κατόπιν αυτών η έγκριση των γεωτρήσεων θα αποτελεί πλέον μια αυτόματη διαδικασία. Ενώ το κράτος θα μπορεί να αποφαίνεται άμεσα για την ποσότητα και ποιότητα , αλλά και την χαρτογράφηση των υδάτινων πόρων άμεσα και χωρίς χρονοτριβή».

Εις μνήμην Κορωνείας

Του Σωκράτη Tσιχλια – Καθημερινή 29-1-11

Σπάνια, λίμνη αυτού του κόσμου, σπανιότατα, μια πηγή ζωής και πλούτου, έχει υποστεί όσα υπέστη η δύστυχη Κορώνεια. Δύσκολα θα συναντήσει κανείς τέτοιου είδους, έκτασης και επιμονής κακοποίηση φυσικού πόρου που οδήγησε τελικώς στον θάνατό του. Η ληξιαρχική πράξη υπεγράφη μάλιστα προχθές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία παρέπεμψε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καθώς αθέτησε για πολλοστή φορά τις συμφωνίες που είχε υπογράψει για την αποκατάσταση της λίμνης. Παράλληλα, η Κομισιόν ακύρωσε τη συμμετοχή της, με 20 εκατομμύρια ευρώ, στα έργα για την Κορώνεια.

Το 1970 ήταν η τέταρτη σε μέγεθος λίμνη της πατρίδας μας. Ένας υδρότοπος με δεκάδες είδη ψαριών και πουλιών, είχε έκταση 45.000 στρέμματα και βάθος πέντε μέτρα. Το 1971 συμπεριελήφθη στη συνθήκη Ramsar ως προστατευόμενος, διεθνούς σημασίας υδροβιότοπος. Με τα πουλιά, τα υδρόβια φυτά, τα ψάρια και τα νερά της, η Κορώνεια συγκροτούσε ένα οικοσύστημα από το οποίο αρδευόταν η περιοχή, ζούσαν ψαράδες, ήταν προορισμός αναψυχής για ντόπιους και επισκέπτες.

Τη δεκαετία του ’80 άρχισε η... ανάπτυξη. Εγκαταστάθηκαν πέριξ της λίμνης δεκάδες βιομηχανίες και βιοτεχνίες, εκατοντάδες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν 2.300 παράνομες γεωτρήσεις. Τα βιομηχανικά λύματα κατέληγαν βεβαίως ανεπεξέργαστα στη λίμνη. Τα αστικά λύματα της πόλης του Λαγκαδά και των γύρω οικισμών κατέληγαν επίσης ανεπεξέργαστα στην Κορώνεια. Οι γεωτρήσεις την εξάντλησαν.

Aπό το 1995 έως το 2004 τα ψάρια και τα πουλιά της Κορώνειας πέθαιναν κατά χιλιάδες, ωσότου αφανίστηκαν. Από το ξεκίνημα έως τα μέσα της πρώτης δεκαετίας του νέου αιώνα, όταν η παρανοϊκή μας χώρα ζούσε τη φρενίτιδα του χρηματιστηρίου και της Ολυμπιάδας, ένα δώρο της φύσης χάθηκε. Από την Κορώνεια απέμεινε μια τοξική χαβούζα.

Η λίμνη δεν συμπεριελήφθη στο Μνημόνιο. Τρόπαιο μιας άθλιας και λαθρόβιας ανάπτυξης, στην οποία πολλοί κυβερνητικοί ορκίζονται ακόμη. Μιας ανάπτυξης που, όταν δεν κλέβει δημόσιο χρήμα, κλέβει δημόσιους πόρους. Ένα ακόμη «παράσημο» μιας χώρας την οποία κυβερνούν μονίμως, και σε όλα τα πόστα, άτομα κατώτερα των περιστάσεων.